Phái đoàn của ta do Phó thủ tướng Phạ...

Câu hỏi:  Phái đoàn của ta do Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu đến Hội nghị Giơ-ne-vơ vào ngày:

A. 26-4-1954        

B. 7-5-1954  

C. 8-5–1954        

D. 21-7-1954