Hội nghị Pa-ri diễn ra trong khoảng thời gia...

Câu hỏi: Hội nghị Pa-ri diễn ra trong khoảng thời gian nào?  

A. 5 - 1968 đến 27 - 1 - 1973.  

B. Cuối năm 1969 đến đầu 1973.  

C. 12 - 1972 đến 27 - 1 - 1973.  

D. 1970 đến 1973.