Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” củ...

Câu hỏi: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam (1965 – 1968) bộc lộ mâu thuẫn giữa

A. phương tiện chiến tranh với lực lượng tại chỗ

B. tham vọng với khả năng thực hiện.

C. mục đích chính trị với biện pháp xâm lược

D. tập trung với phân tán.