Từ thực tiễn giải quyết những khó...

Câu hỏi: Từ thực tiễn giải quyết những khó khăn sau Cách mạng Tháng Mười ở Nga năm 1917 và cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta đã chứng minh luận điểm nào dưới đây?

A. Giành chính quyền là vấn đề cơ bản nhất của mọi cuộc cách mạng.

B. Giành và giữ chính quyền là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân lao động.

C. Giành và giữ chính quyền là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân.

D. Giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn.