Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 20 th...

Câu hỏi: Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Xác suất để lấy được thẻ ghi số chia hết cho 3 là

A. 120

B. 310

C. 12

D. 320