Điểm chung giữa hiện tượng quang điện ngoài...

Câu hỏi: Điểm chung giữa hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong là

A. tạo ra lỗ trống trong bán dẫn và kim loại

B. giải phóng êlectron ra khỏi kim loại và bán dẫn

C. có giới hạn quang điện

D. làm cho vật thiếu điện tích âm