Biện pháp nào của Chính phủ Nhật B...

Câu hỏi: Biện pháp nào của Chính phủ Nhật Bản nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Coi trọng giáo dục vì "con người là công nghệ cao nhất".

B. Đầu tư lớn cho việc xây dựng và phát triển kinh tế.

C. Tận dụng cơ hội từ bên ngoài để nhập kĩ thuật hiện đại.

D. Ra sức chạy đua về công nghệ cao với Mĩ.