Tháng 3-1947, Chính phủ Pháp cử ai...

Câu hỏi: Tháng 3-1947, Chính phủ Pháp cử ai sang làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương?

A. Rơve.

B. Nava.

C. Bôlae.

D. Đácgiăngliơ.