Sự phân chia đối lập về kinh tế, c...

Câu hỏi: Sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa được tạo nên bởi

A. Học thuyết Truman của Mĩ.

B. "Kế hoạch Mácsan" và sự ra đời của Khối quân sự NATO

C. Chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ.

D. Sự thành lập Khối quân sự NATO.