Những năm 1989 - 1991, diễn ra sự...

Câu hỏi: Những năm 1989 - 1991, diễn ra sự kiện có liên quan đến các nước xã hội chủ nghĩa, đó là

A. Liên Xô và các nước Đông Âu rơi vào tình trạng trì trệ.

B. chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị tan rã ở các nước Đông Âu và Liên bang Xô viết

C. Liên Xô không còn là chỗ dựa vững chắc cho các nước xã hội chủ nghĩa.

D. Hội đồng Tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố giải thể.