Để đưa đất nước thoát khỏi tình th...

Câu hỏi: Để đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, việc đầu tiên Đảng ta thực hiện sau cách mạng tháng Tám 1945 là

A. xây dựng chính quyền cách mạng. 

B. chống ngoại xâm và nội phản. 

C. giải quyết nạn đói, nạn dốt. 

D. giải quyết khó khăn về tài chính.