Nội dung nào của Hội nghị Pốtxđam...

Câu hỏi: Nội dung nào của Hội nghị Pốtxđam (Đức - tháng 7/1945) đã gây khó khăn cho cách mạng Đông Dương?

A. Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của phương Tây. 

B. Liên Xô không tham gia nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật. 

C. Phân công nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương. 

D. Phân công nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật tại Nhật Bản.