Ở người...

Câu hỏi: Ở người, bộ cơ quan đảm nhận chức năng tiêu hóa hóa học chính và tham gia vào quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu cho cơ thể là

A. Dạ dày

B. Ruột non

C. Thực quản

D. Ruột già