Sách giáo khoa nêu tên nhiều tờ bá...

Câu hỏi: Sách giáo khoa nêu tên nhiều tờ báo, tên sách: “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”, “Đời sống nhân dân”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Sự thật” “Thư tín quốc tế”, “Thanh niên”, “Đường kách mệnh”. Sách báo nào của Nguyễn Ái Quốc viết ở Liên Xô?

A. “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”.

B. “Thanh niên”, “Đường kách mệnh”

C. “Sự thật”, “Thư tín quốc tế”.

D. “Đời sống nhân dân”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”.