Câu hỏi: Một nút chai thủy tinh là một khối tròn xoay (H) , một mặt phẳng chứa trục (H) cắt (H) theo một thiết diện cho trong hình vẽ bên. Tính thể tích của (H ) (đơn vị: cm3)

A.

B.

C.

D.