Ở đậu Hà Lan,

Câu hỏi: Ở đậuLan, alen A quy đ ịnh thân cao t rội hơn hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy đ ịnh hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy đ nh hoa tr ắng, các gen này nằ m trên các nhiễ m s c ththường khác nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo thuyết, trong các phép lai sau, bao nhiêu phép lai cho đ ời con số cây thân thấp, hoa tr ng chiế m t ỉ l25%?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3