Ý nào không phải là nguyên nhân các nhà yêu...

Câu hỏi: Ý nào không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước đầu thế kỉ XX lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

A. Do bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài

B. Triều đình phong kiến Việt Nam ngả theo hướng quân chủ lập hiến

C. Họ thấy được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản

D. Xã hội có sự xuất hiện của tầng lớp tư sản