Dòng điện xoay chiều có tính chất nào sau đâ...

Câu hỏi: Dòng điện xoay chiều có tính chất nào sau đây:

A. Cường độ và chiều thay đổi tuần hoàn theo thời gian 

B. Chiều dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian

C. Cường độ thay đổi tuần hoàn theo thời gian

D. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian