Chiến thắng lớn nhất thể hiện tình đoàn kết...

Câu hỏi: Chiến thắng lớn nhất thể hiện tình đoàn kết keo sơn chiến đấu của nhân dân Việt - Lào trong những năm 1969 - 1972 là:  

A. Chiến thắng tại cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, Lào. 

B Chiến thắng trong việc đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719, tại đường 9 - Nam Lào.  

C. Chiến thắng ở Thà Khẹt