Thành phần nào dưới đây của miền hút ở rễ ba...

Câu hỏi: Thành phần nào dưới đây của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng ?

A. 2, 3

B. 1, 2

C. 1, 3

D. 1, 2, 3