Đối với quá trình tiến hoá nhỏ, chọn lọc tự...

Câu hỏi: Đối với quá trình tiến hoá nhỏ, chọn lọc tự nhiên:

A. Tạo ra các alen mới, làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.

B. Cung cấp các biến dị di truyền làm phong phú vốn gen của quần thể.

C. Là nhân tố làm thay đổi mARN tần số alen không theo một hướng xác định.

D. Là nhân tố có thể làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!