“Dù khó khăn gian khổ đến mấy,...

Câu hỏi: Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta”. Nội dung trên được trích dẫn từ tư liệu nào?

A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng.

B. Thư chúc tết năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

D. Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.