Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm...

Câu hỏi: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sự kết hợp của những yếu tố nào?

A. Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào yêu nước 

B. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và tư tưởng Hồ Chí Minh 

C. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào vô sản yêu nước 

D. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.