Khi nói về trao đổi nước của thực vật, phát...

Câu hỏi: Khi nói về trao đổi nước của thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở các cây sống dưới tán rừng, nước chủ yếu được thoát qua cutin (bề mặt lá)

B. Dòng mạch gỗ vận chuyển dòng nước từ rễ lên thân, lên lá

C. Nếu lượng nước hút vào lớn hơn lượng nước thoát ra thì cây sẽ bị héo

D. Nếu áp suất thẩm thấu ở trong đất cao hơn áp suất thẩm thấu trong rễ thì nước sẽ thẩm thấu vào rễ