Chất nào sau đây không được tạo ra...

Câu hỏi: Chất nào sau đây không được tạo ra ở chu trình Canvin?

A. APG.

B. CO2.

C. AlPG.

D. RiDP.