Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ...

Câu hỏi: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật ,AB = 2a, AD=a3. Tam giác SBD vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa SD và (ABCD) bằng 30o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết SBSD=12a

A. VS.ABCD=a33.

B. VS.ABCD=a3

C. VS.ABCD=a333.

D. VS.ABCD=a732.