Quá trinhg tăng lên mạnh mẽ những mối liên h...

Câu hỏi: Quá trinhg tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng, tác động, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới gọi là

A. Quá trình công nghiệp hóa

B. Quá trình toàn cầu hóa.

C. Qua trình hiện đại hóa.  

D. Quá trình tư bản hóa.