Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu...

Câu hỏi: Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần từng bước để:

A. biến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật.

B. để độc quyền chiếm Đông Dương.

C. biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của Nhật.

D. để làm bàn đạp tấn công nước khác.