Ngày 2-3-1946 đi vào lịch sử nước...

Câu hỏi: Ngày 2-3-1946 đi vào lịch sử nước Việt Nam, đó là ngày

A. tổ chức phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta.

B. bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước ta.

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh mở Nhà Bình dân học vụ.

D. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam.