Một trong những nội dung của Hội n...

Câu hỏi: Một trong những nội dung của Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 là

A. đánh dấu bước chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng đúng đắn.

B. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C. thành lập Mặt trận Việt Minh.

D. chủ trương khởi nghĩa vũ trang.