Chiến công oanh liệt ở hai trận Ph...

Câu hỏi: Chiến công oanh liệt ở hai trận Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng), đó là chiến công của

A. Đội Cứu quốc quân.

B. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

C. Đội du kích Thái Nguyên.

D. Đội du kích Bắc Sơn.