Chiếu bức xạ có bước sóng phù hợp vào một tấ...

Câu hỏi: Chiếu bức xạ có bước sóng phù hợp vào một tấm kim loại, thì hiện tượng quang điện xảy ra. Người ta đo được cường độ dòng quang điện bão hòa là I = 2mA. Hãy xác định số e quang điện phát ra trong một giây? Cho e = l,6.10-19C.

A. 1,25.1016 hạt

B. 2.1016 hạt

C. 2,15.1016 hạt

D. 3.1015 hạt