Một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ

Câu hỏi: Một tấm kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,6 µm, được chiếu sáng bởi bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,5µm. Hãy xác định vận tốc cực đại của e quang điện?

A. 3,82.105m/s

B. 4,57.105 m/s

C. 5,73.104m/s

D. Hiện tượng quang điện không xảy ra.