Năng lượng của êlectr...

Câu hỏi: Năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô được tính theo công thức: En = -13,6n2; n = 1,2,3...Hỏi khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nó phát ra một phôtôn có bước sóng là bao nhiêu?

A. 0,2228 μM

B. 0,2818 μM

C. 0,1281 μM

D. 0,1218 μM