Ống tia X có hiệu điện thế giữa anốt và catố...

Câu hỏi: Ống tia X có hiệu điện thế giữa anốt và catốt là 12000V cường độ dòng điện qua ống là 0,2A. Bỏ qua động năng của e khi bứt ra khỏi catốt. Cho biết: h = 6,624.10-34 Js; c = 3.108 m/s; e = -1,6.10-19 C . Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra là

A. λmin = 2,225.10-10 m

B. λmin = 10-10 m

C. λmin = 1,35.10-10 m

D. λmin = 1,035.10-10 m