Kết luận nào sau đây đúng. Hiện tư...

Câu hỏi: Kết luận nào sau đây đúng. Hiện tượng phát quang của các chất khi được kích thích bằng bức xạ điện từ

A. Các chất rắn không thể phát quang bằng cách chiếu bức xạ điện từ.

B. Các chất khí còn phát quang trong thời gian dài sau khi đã tắt nguồn kích thích.

C. Chất khí phát ánh sáng huỳnh quang, bước sóng dài hơn ánh sáng kích thích.

D. Chất rắn phát ra ánh sáng có tần số lớn hơn tần số ánh sáng kích thích.