Sau Chiến tranh thế giới thứ hai,...

Câu hỏi: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi là

A. giai cấp vô sản.

B. một nhóm mác xít.

C. các tổ chức chính trị của giai cấp tư sản.

D. đảng của giai cấp vô sản.