Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu...

Câu hỏi: Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để làm cho 200 g nước lấy ở 10°C sôi ở 100°C và 10% khối lượng cùa nó đã hóa hơi khi sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K và nhiệt hóa hơi của nước là 2,26.106 J/kg

A. 64000J.

B. 84000J

C. 120000J.

D. 120620J