Trong nông nghiệp nước ta, ở miền...

Câu hỏi: Trong nông nghiệp nước ta, ở miền núi trung du chuyên về cây lâu năm, chăn nuôi đại gia súc; ở đồng bằng chuyên về cây ngắn ngày, nuôi trồng thủy sản. Điều đó cho thấy

A. Nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới

B. Nông nghiệp nước ta đang song hành tồn tại hai nền nông nghiệp

C. Nông nghiệp đang áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau

D. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp