Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu...

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ?

A. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. 

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế. 

C. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

D. Khống chế, chi phối các nuớc tư bản đồng minh phụ thuộc Mĩ.