Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quâ...

Câu hỏi: Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam trong giai đoạn mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc là

A. đảm bảo an toàn cho việc chuyển quân của ta.

B. giam chân địch trong các đô thị, tiêu hao nhiều sinh lực địch.

C. đã tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, toàn dân toàn diện.

D. tạo ra thế trận mới, đua cuộc chiến đấu bước sang giai đoạn mới.