Địa hình núi nước ta được chia thành 4 vùng

Câu hỏi: Địa hình núi nước ta được chia thành 4 vùng

A. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam

B. Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Tây Bắc

C. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam

D. Hoàng Liên Sơn, Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn