Một vật nhỏ khối lượng 2 kg, lúc đầu đứng yê...

Câu hỏi: Một vật nhỏ khối lượng 2 kg, lúc đầu đứng yên. Nó bắt đầu chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn lần lượt F1=4NF2=3N. Góc giữa hai lực là 300. Quãng đường vật đi được sau 1,4s gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2,25 m.

B. 2,0 m.

C. 1,0 m.

D. 4,0 m.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải !!