Tính chất nào sau đây không phải l...

Câu hỏi: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của sông ngòi Duyên hải miền Trung?

A. Chế độ nước thất thường.

B. Lũ lên xuống chậm và kéo dài.

C. Dòng sông ngắn và dốc.

D. Lòng sông cạn và nhiều cồn cát.