Cho tập hợp A = {2;3;4;5;6;7}. Có bao nhiêu...

Câu hỏi: Cho tập hợp A = {2;3;4;5;6;7}. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số thuộc A?

A. 216.

B. 180.

C. 256.

D. 120.