Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là...

Câu hỏi: Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P: ♀ AaBbCcDd ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li ở F1 về kiểu gen không giống cả cha lẫn mẹ là 

A. 1/4. 

B. 7/8. 

C. 1/16.

D. 1/32.