Có ba...

Câu hỏi: Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4