Hội nghị nào của Đảng lần đầu tiên đưa ra vấ...

Câu hỏi: Hội nghị nào của Đảng lần đầu tiên đưa ra vấn đề tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất

A. Hội nghị lần thứ 8 (5-1941)

B. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản

C. Hội nghị tháng 10-1930

D. Hội nghị tháng 11-1939