Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại,...

Câu hỏi: Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biểu sau đây là đúng?

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!