Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền...

Câu hỏi: Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành

B. Chính quyền cách mạng non trẻ

C. Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá

D. Hơn 90% dân số không biết chữ